BOKA BANA 

Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Mölndals Tennisklubb 2022

Välkommen till Mölndals Tennisklubbs årsmöte den 7 april 2022.

 Mötet äger rum den 7 april 2022, kl  18.00 – 20.00, i Mölndals Tennisklubbs lokaler på våning 2, Kungsbackavägen 86.

Verksamhetsberättelse 2021

Valberedningens förslag 2022

Inkomna frågor & motioner inför årsmöte 2022


Anmälan

Anmälan från medlem om deltagande till årsmötet görs senast den 24:e mars 2022 till info@molndalstk.se .

Information inför årsmötet

Årsberättelse, röstlängd, dagordning och eventuella motioner skickas ut till alla medlemmar via e-post senast den 31:e mars 2022.


Motioner

Motioner till årsmötet ska skickas till info@molndalstk.se med ämnesraden ”årsmötet” och vara Mölndals TK tillhanda senast den 24:e mars 2022.

 

Dagordning för årsmöte i Mölndals Tennisklubb 2022

Datum: 2022-04-07

Tid: 18.00-20.00

Plats: Mölndals Tennisklubb, Klubbrum våning 2, Kungsbackavägen 86.

1.                  Årsmötets öppnas

2.                  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3.                  Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.                  Val av protokolljusterare och rösträknare

5.                  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6.                  Fastställande av föredragningslista

7.                  Verksamhetsberättelse

8.                  Balans & resultaträkning räkenskapsår 2021

9.                  Revisionsberättelse över styrelsens  förvaltning under räkenskapsåret 2021

10.              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11.              Fastställande av medlemsavgifter

12.              Inkomna motioner

13.              Val av styrelse

Ordförande (1 år)                   

Ledamöter:    

Revisorer:      

Revisorssuppleant:

Ledamöter i valberedning:

14.              Övriga förslag och frågor