BOKA BANA 

Välkommen till Mölndals Tennisklubbs årsmöte den 18 mars 2024.

 

Mötet äger rum den 18:e mars 2024, kl  18.00 – 20.00, i Mölndals Tennisklubbs lokaler på våning 2, Kungsbackavägen 86.

Anmälan

Anmälan från medlem om deltagande i  till årsmötet görs senast den 4:e mars 2024 till arsmote@molndalstk.se .

Information inför årsmötet

Årsberättelse, röstlängd, dagordning och eventuella motioner skickas ut till alla medlemmar via e-post senast den 11:e mars 2024.

Motioner

Motioner till årsmötet ska skickas till arsmote@molndalstk.se med ämnesraden ”årsmötet” och vara Mölndals TK tillhanda senast den 4:e mars 2024.

 

Dagordning för årsmöte i Mölndals Tennisklubb 2024

Datum: 2024-03-18

Tid: 18.00-20.00

Plats: Mölndals Tennisklubb, Klubbrum våning 2, Kungsbackavägen 86.

1.                  Årsmötets öppnas

2.                  Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3.                  Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.                  Val av protokolljusterare och rösträknare

5.                  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6.                  Fastställande av föredragningslista

6.1) Ändring av stadgarna: 1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

7.                  Verksamhetsberättelse

8.                  Balans och resultaträkning för senaste räkenskapsår

9.                  Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

10.              Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11.              Fastställande av medlemsavgifter

12.              Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

13.              Val av styrelse

Ordförande (1 år)                        
Ledamöter:           

Revisorer:             

Revisorssuppleant:

Ledamöter i valberedning:

14.              Övriga förslag och frågor